PRESTAȚII SOCIALE

Pensia de dizabilitate este un drept bănesc acordat persoanelor cu dizabilități cărora li s-a stabilit dizabilitatea din cauza unei afecțiuni generale, unui accident de muncă sau unei boli profesionale. Condiția principală ca o persoană cu dizabilități să poată beneficia de pensia de dizabilitate este ca ea să fi contribuit în fondul de asigurări sociale o anumită perioadă de timp pe parcursul vieții.

Legislația Republicii Moldova prevede pensii minime de dizabilitate, în funcție de gradul de dizabilitate:

Grad dizabilitate Valoarea pensiei minime de dizabilitate % În lei,  pentru anul 2021 
Sever 75% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă 848,60 lei
Accentuat 70% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă 792,02 lei
Mediu 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă 565,73 lei

 

Mai multe detalii: PENSIA DE DIZABILITATE

Alocaţie pentru persoanele cu dizabilități – sumă de bani achitată lunar sau o singură dată (din bugetul de stat) persoanelor cu dizabilități care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.

De alocație pentru persoanele cu dizabilități pot beneficia următoarele categorii de persoane:

 • Persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii;
 • Persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie;
 • Copii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii.

Cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi constituie un anumit procent din cuantumul pensiei minime  pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern, inclusiv:

 • Persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – 80%;
 • Persoanelor cu dizabilități severe, stabilite până la vârsta de 23 de ani – 100%;
 • Persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie – 100%;
 • Copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 100%.

Valoarea alocațiilor pentru persoane cu dizabilități pentru anul 2021:

 1. Persoanele cărora li s-a stabilit gradul de dizabilitate după 18 ani:
  • dizabilitate severă – 686,14 lei lunar;
  • dizabilitate accentuată – 640,40 lei lunar;
  • dizabilitate medie – 457,43 lei lunar.
 2. Copii până la 18 ani și după 18 ani care au grad de dizabilitate:
  • dizabilitate severă – 857,68 lei lunar (se mai adaugă și 914 lei pentru îngrijire);
  • dizabilitate accentuată – 850,50 lei lunar;
  • dizabilitate medie – 571,79 lei lunar.

Ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie – martie şi noiembrie – decembrie.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru perioada rece a anului este de 500 de lei în anul 2020 – 2021.

Ajutor social – plată lunară în bani acordată familiei defavorizate. Ajutorul social se acordă începând cu luna în care a fost înregistrată cererea de acordare a acestuia. Dreptul la ajutor social se poate acorda pentru cel mult 2 ani. După expirarea acestei perioade, familia poate solicita ajutor social depunând o nouă cerere.

Dreptul la ajutor social se revizuiește la fiecare 12 luni, dar și în situațiile dacă intervin modificări în informația prezentată anterior. Plata ajutorului social se face pentru luna precedentă, la prestatorul de plată (bancă sau oficiul poștal).

Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se stabileşte:

 • persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vârstă de până la 18 ani;
 • persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie;
 • persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare.

Pentru anul 2021, alocația de ingrijire, însoțire și supraveghere este de 919 lei.

Compensația pentru transport reprezintă o plată în bani pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport.

Pentru persoanele cu dizabilități accentuate, mărimea compensației pentru un trimestru constituie:

 • raioane – 69,00 lei;
 • Bălți – 135,00 lei;
 • Chișinău – 180,00 lei.

Pentru persoanele cu dizabilități severe și copiii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani, mărimea compensației pentru un trimestru constituie 360,00 lei (include și compensația pentru persoanele care le însoțesc).

Suplimentar persoanele cu dizabilități locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilități locomotorii în vârstă de până la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200,00 lei.

Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a fi asiguraţi gratuit sau cu plată parţială cu mijloace ajutătoare tehnice, în baza prescripţiilor medicale, acestea fiind furnizate de către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR) şi de alte instituţii specializate în modul stabilit de Guvern (art. 51 din Legea Nr. 60 din 30-03-2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi).

SCUTIRI PERSONALE (Articolul 33, Codul fiscal al Republicii Moldova)

Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 de lei (cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 al Codului Fiscal al Republicii Moldova), are dreptul la o scutire personală în sumă de 25.200 lei pe an.

Suma scutirii personale va constitui 30.000 lei pe an pentru orice persoană care:

 • s-a îmbolnăvit şi a suferit de boală actinică provocată de consecinţele avariei de la C. A. E. Cernobîl;
 • este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C. A. E. Cernobîl;
 • este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova cât şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 • este persoană cu dizabilități ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 • este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
 • este pensionar – victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

SCUTIRI PENTRU PERSOANELE ÎNTREȚINUTE (Articolul 35, Codul fiscal al Republicii Moldova)

Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 4.500 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 18.900 de lei anual.

Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:

 • este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, rudă de gradul doi în linie colaterală;
 • are un venit ce nu depăşeşte suma de 11.280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.

Curatorul minorilor în vârstă de la 14 până la 18 ani şi tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară. Scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna următoare lunii apariţiei acestui drept.

Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot alege, la cerere, în schimbul compensației de transport, dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2.500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal.

Se permite conducerea mijloacelor de transport introduse în condițiile menționate la art. 124 alin. (14) lit. a) din Codul fiscal, art. 28 lit. z) prima liniuță din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal și art. 20 alin. (41) lit. a) din Codul vamal doar de către persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor sau de către persoanele abilitate cu atribuții de însoțire/îngrijire a acestora, în condițiile stabilite de Guvern. Conducerea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități de către alte persoane decât cele menționate mai sus și fără respectarea condițiilor stabilite de Guvern, pe perioada aflării acestora în posesia și folosința persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, se sancționează conform legislației în vigoare.